Veilig betalen via

Algemene voorwaarden van Egypte.nl

download als pdf

Algemene voorwaarden | Egypte.nl

Ingangsdatum van deze versie: 01 februari 2022

De algemene voorwaarden van Egypte.nl zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden op Egypte.nl. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van betrokken uitvoerders en bemiddelaars van toepassing.

Egypte.nl is een handelsnaam van Gomundo B.V., gevestigd te Haarlem aan de Waarderveldweg 91 (2031 BK). Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op deze site terecht https:// gomundo.nl/.

Algemeen

Egypte.nl bemiddelt in opdracht van  andere partijen, welke de reisonderdelen op naam van de klant vastlegt.

Boeking van een of meerdere reisonderdelen

Egypte.nl treedt op als bemiddelaar voor boekingen van andere partijen welke boekingen maakt voor een of meerdere reisonderdelen. In deze positie is Egypte.nl zelf uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke (reis)overeenkomst. Op de geboekte reisonderdelen zijn de (algemene) voorwaarden van desbetreffende partij van toepassing. Op onze website wordt bij het product vermeld welke partij de boekingen vastlegt en dient akkoord te worden gegaan met de voorwaarden van deze partij en haar leveranciers.
Bij de boeking van twee of meer reisonderdelen kan de reiziger de reisonderdelen zelf combineren dan wel kan Egypte.nl de reisonderdelen combineren. Egypte.nl wijst u erop dat ongeacht de diversiteit aan reisonderdelen die worden geboekt, de boeking van elk reisonderdeel een separate boeking is en de boekingen niet resulteren in een door Egypte.nl  of de aanbieder samengestelde pakketreis. De aanbieder waar Egypte.nl voor bemiddelt is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar verleende bemiddelingsdiensten, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de opdracht, boeken van de reisonderdelen, en betaling aan de verschillende uitvoerder(s) en/of dienstverlener(s).
In het kader van de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst neemt de aanbieder waar Egypte.nl voor bemiddelt wel de verantwoordelijkheden op zich die komen kijken bij de verkoop van een pakketreis, waaronder de juiste uitvoering van de geboekte reisonderdelen.


Artikel 1 – De overeenkomst(en) in opdracht van de reiziger(s)

 1. Na ontvangst van de opdracht om in naam van de hoofdboeker en de eventuele (mede)reizigers een overeenkomst(en) af te sluiten brengt de aanbieder waar Egypte.nl voor bemiddelt de verzochte overeenkomst(en) tot stand tussen de opdrachtgever en zijn (mede)reizigers en de betrokken reisorganisator (zijnde een derde reisorganisator of Egypte.nl zelf) of de betrokken uitvoerder(s) .
 2. Egypte.nl is uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomst(en) die zij in opdracht van de opdrachtgever afsluit. In het kader van de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst neemt de aanbieder waar Egypte.nl voor bemiddelt wel de verantwoordelijkheden op zich die komen kijken bij de verkoop van een pakketreis, waaronder de juiste uitvoering van de geboekte reisonderdelen.
 3. Zodra de opdrachtgever de volledige reissom heeft betaald is de opdrachtgever op dat moment jegens Egypte.nl gebonden aan de overeenkomsten die in naam van de hoofdboeker en eventuele medereizigers zijn afgesloten bij de betrokken reisorganisator en uitvoerder(s).
 4. De zogenoemde "bedenktijd", die in de wet "kopen op afstand" wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten zoals vliegtickets, auto- en camperhuur, hotels, pakketreizen en verzekeringen.  
 5. Bij een boeking via internet van losse reisonderdelen richt Egypte.nl het boekingsproces zodanig in dat de reiziger vóór het boeken er op wordt gewezen dat hij een opdracht verstrekt aan Egypte.nl en de aanbieder waar Egypte.nl voor bemiddelt tot het vastleggen van losse reisonderdelen in naam van en namens de opdrachtgever en zijn medereizigers en dat de opdracht bestaat uit het afsluiten van meerdere losstaande overeenkomsten. 
 6. De opdrachtgever is zowel jegens Egypte.nl als jegens de reisorganisator of de betrokken uitvoerder(s)) voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst(en). De eventuele medereizigers zijn voor hun aandeel in de overeenkomst(en) aansprakelijk.


Artikel 2 – Betalingsmogelijkheden en betaling reissom.

 1. Afhankelijk van de betaalwijze die door de opdrachtgever wordt gekozen wordt de opdracht direct geaccepteerd door Egypte.nl en worden de losse onderdelen vastgelegd waarna de opdrachtgever onmiddellijk de bevestiging ontvangt van de geboekte reis door middel van een bevestigingspagina die getoond wordt na de betaling is gedaan. 
 2. Vervolgens zal de bevestiging direct per email aan de hoofdboeker wordt verstuurd. In de bevestiging worden de ontvangen gegevens van de reizigers vermeld en de losse onderdelen of pakketreis dat namens de opdrachtgever zijn vastgelegd bij de betrokken uitvoerders. De hoofdboeker dient deze gegevens te controleren op eventuele fouten. Bij eventuele fouten is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze door te geven aan Egypte.nl. Egypte.nl  zal dan vervolgens de correcte gegevens verstrekken aan de uitvoerder(s). Voor eventuele kosten zie artikel 18.
 3. Indien de opdrachtgever de keuze heeft gemaakt om middels een te ontvangen factuur de reissom te betalen ontvangt de opdrachtgever een factuur waarbij de geboekte onderdelen van de reis, de reisgegevens en de reissom worden vermeld. Nadat de factuur is betaald volgt een laatste controle qua beschikbaarheid en prijs. Indien de onderdelen beschikbaar zijn en de reissom tussentijds niet hoger is geworden dan worden de losse onderdelen ingeboekt en vastgelegd bij de verschillende uitvoerder(s). De opdrachtgever en de medereizigers zijn op dat moment gebonden aan deze overeenkomsten die Egypte.nl namens de opdrachtgever heeft vastgelegd bij de uitvoerder(s)
 4. Indien tussen de betaling van de reissom en het definitief vastleggen van de losse onderdelen de reissom is verhoogd door of vanwege de leverancier en/of uitvoerders dan zal nogmaals contact worden opgenomen met de opdrachtgever. De opdrachtgever dient akkoord te gaan met deze prijsstijging voordat de reis wordt vastgelegd. Mocht de opdrachtgever niet akkoord gaan met de prijsstijging dan kan de opdrachtgever kosteloos de gehele opdracht annuleren. De reeds ontvangen gelden worden direct teruggeboekt op de tegenrekening van de ontvangen gelden die betrekking hebben op de opdracht. De opdrachtgever kan ook een nieuwe opdracht verstrekken om andere reisonderdelen vast te leggen. De opdrachtgever ontvangt dan vervolgens de factuur nogmaals waarbij het gewijzigde reisonderdeel is vermeld.
 5. Indien een aanbetaling wordt verlangd dient het restant van het verschuldigde bedrag uiterlijk op 6 weken voor vertrek door Egypte.nl te zijn ontvangen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 6. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken reisorganisator of uitvoerder(s) anders voorschrijven.
 7. Egypte.nl heeft alsdan het recht de kosten als bedoelt in artikel 15 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
 8. Overige gemaakte kosten die voortvloeien uit het incasseren van verschuldigde bedragen worden ook op de opdrachtgever verhaald.
 9. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.
 10. Indien je gebruik wilt maken om bij Egypte.nl je Reis Cadeau kaart te besteden, ga je tevens akkoord met hun voorwaarden. Deze zijn hier na te lezen:
  Reis Cadeau kaart: https://www.reiscadeaukaart.nl/algemene-voorwaarden/


 Artikel  3 – Tussentijdse prijsstijgingen

 1. Egypte.nl behoudt te allen tijde het recht om de reisgegevens en tarieven die worden getoond op de website te herroepen aangezien Egypte.nl afhankelijk is van de systemen van derden.
 2. Kennelijke fouten op de website van Egypte.nl zijn niet bindend voor Egypte.nl of voor de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s)
 3. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) worden gewijzigd.
 4. Na ontvangst van de factuur kan er sprake zijn van een prijsstijging van het (de) ticket(s). Indien dit het geval is, wordt de opdrachtgever hierover direct geïnformeerd door Egypte.nl. De dan geldende prijs per ticket dient dan te worden betaald.
 5. Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met deze prijsstijging kan de gehele reis kosteloos worden geannuleerd.
 6. De tickets worden uitgegeven door de uitvoerende luchtvaartmaatschappij na ontvangst van de volledige betaling van de tickets.


Artikel 4 – De uitvoering van de overeenkomst

 1. De reisonderdelen worden op verzoek van de opdrachtgever ingeboekt bij diverse aanbieders of uitvoerders. In het kader van de Wet op de Reisovereenkomst neemt de aanbieder wel de verantwoordelijkheden op zich die komen kijken bij de verkoop van een pakketreis, waaronder de juiste uitvoering van de geboekte reisonderdelen.
 2. De betreffende reisorganisator of uitvoerders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van dat deel waar de opdrachtgever met de betreffende reisorganisator of betreffende uitvoerder(s) een overeenkomst is aangegaan.
 3. Bij aanvaarding van een boeking ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden van de uitvoerende partijen: de betreffende luchtvaartmaatschappij en de algemene voorwaarden van onze hotelboekingspartners. Vind hier de algemene voorwaarden van Hotelbeds en hier de algemene voorwaarden van Expedia.


Artikel 5 – Boekingsgegevens reizigers

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever er voor te zorgen dat alle details van de boeking correct zijn alvorens tot verstrekking van de opdracht over wordt gegaan en dat alle informatie die de opdrachtgever van Egypte.nl, de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) heeft ontvangen wordt doorgegeven aan alle (mede)reiziger(s).
 2. De opdrachtgever dient de benodigde gegevens op correcte wijze in te voeren en is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste NAW-gegevens, geboortedatum, nationaliteit en dergelijke. 
 3. Indien niet de juiste NAW-gegevens zijn verstrekt en nadat de overeenkomsten zijn afgesloten met de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) wijzigingen worden doorgegeven dan kan Egypte.nl naast de kosten die door de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) worden berekend, wijzigingskosten berekenen.
 4. Egypte.nl berekent € 30,00 wijzigingskosten bij naamswijzigingen. Daarnaast worden de kosten die de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) berekenen voor de naamswijziging doorbelast aan de hoofdboeker. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn, Egypte.nl adviseert de opdrachtgever dan ook om deze gegevens direct correct door te geven bij het boeken. Mocht de opdrachtgever twijfel hebben over de wijze van het correct vermelden van de gegevens dan kan de opdrachtgever contact opnemen met een van de medewerkers van Egypte.nl.
 5. Egypte.nl vraagt alleen die gegevens van de reiziger(s) die noodzakelijk zijn om de overeenkomst met de betreffende reisorganisator of met de betreffende uitvoerder(s) correct tot stand te brengen.
 6. Egypte.nl zal de persoonsgegevens van de reiziger(s) op geen enkele wijze bekend maken of overdragen aan derden anders dan de in punt 5 genoemde redenen.

 
Artikel 6 – Informatieverstrekking Egypte.nl

 1. Alle informatie die door Egypte.nl aan de opdrachtgever wordt verstrekt dient te worden beschouwd als verstrekt aan alle (mede)reiziger(s).
 2. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst(en) zal door Egypte.nl algemene, op de Nederlandse nationaliteit afgestemde, informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger(s) worden verstrekt.
 3. Egypte.nl toont informatie van de accommodatie die is verstrekt door de accommodatieverschaffer. Egypte.nl aanvaart geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de door deze uitvoerder(s) verstrekte informatie. Egypte.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
 4. De informatie die Egypte.nl verstrekt is verkregen door de betreffende reisorganisator, uitvoerder(s) Egypte.nl kan dan ook niet de volledige juistheid controleren en/of garanderen van deze informatie.
 5. Indien de opdrachtgever specifieke informatie wenst over een pakketreis of een los onderdeel van een reis dan kan Egypte.nl dit voor de opdrachtgever navragen bij de reisorganisator, uitvoerder(s) Ook deze informatie wordt verkregen van de reisorganisator, uitvoerder(s) en kan niet worden gecontroleerd; Egypte.nl kan de juistheid van deze informatie dan ook niet garanderen.


 Artikel 7 – Reisbescheiden en vouchers

 1. Egypte.nl stuurt uiterlijk twee weken voor vertrek de benodigde reisinformatie waaronder de vouchers en de reisbescheiden aan de opdrachtgever. Indien een reis en/of losse reisonderdelen worden vastgelegd waarvan het vertrek ligt binnen deze twee weken dan wordt de reisbescheiden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever verstrekt.
 2. De benodigde reisbescheiden betreffende de reis(onderdelen) worden via e-mail verstuurd door Egypte.nl aan de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever verplicht zich de ontvangen vouchers en reisbescheiden te controleren op eventuele fouten en vervolgens de vouchers en reisbescheiden ter beschikking en ter hand te stellen aan de (mede)reiziger(s) voor wie de vouchers en reisbescheiden bestemd zijn.
 4. De opdrachtgever dient de juiste contactgegevens door te geven aan Egypte.nl tijdens de reserveringsopdracht via Egypte.nl. Indien deze gegevens wijzigen is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om Egypte.nl hiervan op de hoogte te stellen. Mocht de opdrachtgever niet bereikbaar zijn via de doorgegeven contactgegevens is Egypte.nl niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen ontstaan door het niet bereiken van de klant. Onder contactgegevens wordt verstaan: adres, e-mailadres en telefoonnummer(s).


Artikel 8 – Inchecken

 1. Op de vouchers en reisbescheiden worden de vertrektijden aangegeven. Daarnaast wordt vermeld hoe en wanneer de reiziger(s) online kan/kunnen inchecken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig al dan niet online inchecken. 
 2. De reizigers worden via het e-ticket op de hoogte gesteld van deze regels en de werkwijze behorende bij het online inchecken. Op de e-ticket wordt een code vermeldt. Deze dient na ontvangst van de code door de opdrachtgever te worden gecontroleerd. Indien deze code geen toegang verschaft tot het inchecksysteem van de betreffende luchtvaartmaatschappij dan dient direct contact te worden opgenomen met Egypte.nl.
 3. De reiziger(s) kunnen ook op de luchthaven inchecken. Voor het inchecken op de luchthaven worden door de meeste luchtvaartmaatschappijen kosten berekend. Deze dienen op de luchthaven te worden betaald bij het inchecken.
 4. Egypte.nl is niet aansprakelijk voor incheckkosten die door een luchtvaartmaatschappij worden berekend.
 5. Indien er wijzigingen voordoen in de vertrek- en/of aankomsttijd door en wegens de luchtvaartmaatschappij dan kan Egypte.nl hiervoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld.
 6. Egypte.nl heeft geen controle over de toewijzing van stoelen door de luchtvaartmaatschappij. Indien de reiziger een specifieke stoel wenst, dient zo vroeg mogelijk te worden ingecheckt bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn.
 7. Op het inchecken en toewijzen van stoelen door de luchtvaartmaatschappij zijn de algemene voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing.

 
Artikel 9 – Vertrektijden en aanwezigheid luchthaven

 1. Op de vouchers worden de vertrektijden gemeld. Let op, dit zijn altijd de lokale tijden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om op de hoogte zijn van de actuele vertrektijd en de lokale tijden.
 2. De vluchtnummers en vluchttijden zoals deze op de bevestiging of op de reisbescheiden staan vermeld zijn de voorlopige vluchtnummer en vluchttijden ten tijde van de reservering en/of vastlegging van de tickets.
 3. De mogelijkheid bestaat dat luchtvaartmaatschappijen schemawijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen route veranderen.
 4. Egypte.nl zal de opdrachtgever tijdig informeren indien zich er wijzigingen voordoen en Egypte.nl hierover tijdig wordt geïnformeerd door de luchtvaartmaatschappij.
 5. Egypte.nl streeft ernaar voor vertrek de reiziger(s) op de hoogte te stellen van eventuele vertragingen op de dag van vertrek. Omdat het kan voorkomen dat deze informatie Egypte.nl niet of niet tijdig bereikt, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vertrektijden op de dag van vertrek. Deze informatie kan de opdrachtgever verkrijgen op Teletekst: vertrek- en aankomsttijden Schiphol, telefonisch bij Schiphol inlichtingen: 0900-0141 en op het internet: www.schiphol.nl.
 6. De reiziger dient tijdig aanwezig te zijn voor het boarden van het vliegtuig. Naast het (nog moeten) inchecken dient ook rekening gehouden te worden met de benodigde tijd bij de douane en/of veiligheids- en/of paspoortcontrole. Egypte.nl adviseert haar reizigers dan ook om 2 uur tot 2,5 uur voor vertrek aanwezig te zijn op de luchthaven.
 7. Vluchtnummers en -tijden kunnen ook tijdens de reis veranderen. De reiziger dient tijdig voor vertrek van iedere vlucht de juistheid van de eerder verstrekte informatie te controleren op eventuele wijzigingen.

 
Artikel 10 – Benodigde reisdocumenten

 1. De reiziger(s) is (zijn) verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen).
 2. De reiziger(s) met een andere nationaliteit dan de Nederlandse nationaliteit dienen zelf en rechtstreeks bij de juiste en bevoegde instanties informatie in te winnen met betrekking tot de benodigde reisdocumenten of eventueel andere benodigde documenten. Tevens dient tijdig voor vertrek nagegaan te worden of de eerder verkregen informatie ongewijzigd en correct is.
 3. Afhankelijk van de nationaliteit(en) van de reiziger(s) en de reisbestemming(en) gelden voor het verkrijgen van een visum verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden worden op de website van Visum Centrale www.visumcentrale.nl getoond.
 4. Via deze dienst kan tevens het visum aangevraagd worden. Let wel: deze website gaat uit van het hebben van de Nederlandse nationaliteit.
 5. Voor een aantal buitenlandse bestemmingen zijn vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk. Meer informatie hierover kan de opdrachtgever vinden op de websites www.thuisvaccinatie.nlwww.ggd.nl of www.havenziekenhuis.nl.
 6. Het niet hebben van bepaalde inentingen kan tot gevolg hebben dat de toegang tot een land geweigerd wordt. Ook bij een kort verblijf, bijv. een overstap, kunnen vaccinaties al van toepassing zijn.

 
Artikel 11 – Bagage 

 1. Low-cost luchtvaartmaatschappijen kunnen specifieke regelingen betreffende bagage hanteren. Deze specifieke bagageregelingen dient de opdrachtgever op te vragen bij de (low-cost) luchtvaartmaatschappij waarmee gevlogen wordt. Egypte.nl verstrekt deze informatie vooraf bij het boeken of voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht aan Egypte.nl.
 2. Egypte.nl geeft bij de prijsberekening van de betreffende reis aan wat de kosten zijn bij de betreffende uitvoerende luchtvaartmaatschappij voor het meenemen van (extra) bagage.

 
Artikel 12 – Wijzigen reisgegevens door reizigers

 1. De voorwaarden voor naamswijzigingen verschillen per luchtvaartmaatschappij.
 2. Egypte.nl berekent € 30,00 wijzigingskosten bij naamswijzigingen. Daarnaast worden de kosten die de betreffende uitvoerder(s) berekenen voor de naamswijziging doorbelast aan de hoofdboeker. Mocht de opdrachtgever twijfel hebben over de wijze van het juist vermelden van de correcte naamgegevens dan adviseert Egypte.nl de opdrachtgever contact op te nemen met een van de medewerkers van Egypte.nl.
 3. Indien een wijziging wordt doorgegeven die betrekking heeft op een wijziging van een onderdeel van de reisovereenkomst berekent Egypte.nl hier wijzigingskosten ad € 30,00 voor, naast de kosten die door de betreffende uitvoerder(s) worden berekend.
 4. Onder bovengenoemde wijzigingen vallen onder andere een indeplaatsstelling, wijziging van hotel en/of vlucht en verlenging van de verblijfsperiode. Ook deze kosten kunnen aanzienlijk zijn en kunnen in bepaalde gevallen als een deelannuleringen worden gezien waarbij dan annuleringskosten worden berekend de betreffende uitvoerder(s).


 Artikel 13 – Annuleren reis

 1. Zodra Egypte.nl de betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen en de reisonderdelen zijn vastgelegd is de boeking of de opdracht tot het inboeken uitgevoerd en is de opdrachtgever gebonden aan de overeenkomst(en).
 2. Indien namens de opdrachtgever een pakketreis is ingeboekt bij een reisorganisator dan zijn de annuleringsvoorwaarden van de betreffende reisorganisator van toepassing.
 3. Indien namens de opdrachtgever verschillende losse onderdelen zijn geboekt dan zijn de annuleringsvoorwaarden van de betrokken leverancier en/of uitvoerders per reisonderdeel van toepassing.
 4. Alleen de hoofdboeker kan de gehele reis annuleren. De annulering dient schriftelijk of per email te worden gedaan.
 5. De annulering wordt door Egypte.nl bevestigd per email op het door de hoofdboeker verstrekte e-mailadres.
 6. Indien een reis wordt geannuleerd kan Egypte.nl annuleringskosten berekenen naast de annuleringskosten die door de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s) worden berekend. Deze kosten zijn in sommige gevallen 100% indien de geboekte reis bestaat uit losse onderdelen.
 7. Indien een reiziger behorende bij de boeking, zijn aandeel in de overeenkomst(en) voor de vlucht en/of een gezamenlijk accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. Op deze annuleringskosten zijn de algemene voorwaarden van de betreffende reisorganisator of uitvoerder(s) van toepassing.
 8. De wijzigings- en annuleringsvoorwaarden kunnen rechtstreeks bij de betreffende reisorganisator of uitvoerder(s) worden opgevraagd door de opdrachtgever of worden ingezien op de website van Egypte.nl.


 Artikel 14 – Transfer

 1. Indien een pakketreis wordt geboekt is een transfer van de luchthaven naar de accommodatie en vice versa in de regel onderdeel van de pakketreis. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt dit vooraf duidelijk gemeld bij de betreffende reis op de website van Egypte.nl.
 2. Bij een reis die bestaat uit losse onderdelen is een transfer naar de betreffende accommodatie en de luchthaven niet inbegrepen. Het is mogelijk om bij Egypte.nl een transfer als los reisonderdeel bij te boeken van de luchthaven naar de betreffende accommodatie en vice versa. De kosten van de transfer worden vooraf bij de boeking getoond en wordt meegenomen in de totale prijsberekening.
 3. Egypte.nl treedt dan als bemiddelaar op tussen de opdrachtgever en de betreffende uitvoerder(s) van de transfer. Egypte.nl wordt geen partij bij de overeenkomst.
 4. Indien een transfer is geboekt wordt de opdrachtgever vooraf geïnformeerd waar de transfer klaar staat op de luchthaven van aankomst. De informatie staat vermeld op de voucher voor de transfer en wordt meegestuurd bij de overige reisbescheiden. 


Artikel 15 – Autoverhuur

 1. Egypte.nl biedt via verschillende leveranciers de mogelijkheid om een auto te huren. Egypte.nl heeft in deze overeenkomst slechts een bemiddelende rol en wordt geen partij tussen de opdrachtgever en de autoverhuurder.
 2. Op deze losse reisonderdeel zijn de algemene voorwaarden van de betreffende verhuurder zijn van toepassing.
 3. In alle gevallen dient de opdrachtgever rekening te houden met onderstaande voorwaarden (niet limitatief) die van toepassing zijn bij alle autoverhuurders die via Egypte.nl worden aangeboden:

-       Er kan alleen gebruik worden gemaakt voor betaling ter plaatse met een creditcard op naam van de bestuurder. De toegestane creditcards worden vermeld op je voucher en verschilt per verhuurmaatschappij.

-       De opdrachtgever dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en bij huur van een auto buiten Europa is in de meeste gevallen het hebben van een internationaal rijbewijs noodzakelijk.

-       Ter plaatse moet naast een geldig rijbewijs met foto een bewijs van eigendom creditcard worden overlegd en een bewijs van adres van de opdrachtgever. Dit dient een bankafschrift te zijn van de creditcardmaatschappij waarop het adres van de opdrachtgever vermeld staat en een rekening betreffende gas, elektriciteit of water.

-       Degene die de auto huurt en/of bestuurder die jonger is dan 21 dient er rekening mee te houden dat er een extra toeslag kan gelden op de getoonde bedragen bij de betreffende auto en autoverhuurder die wordt getoond op Egypte.nl.

-       Ter plaatse dient de voucher te worden overlegd. De voucher wordt met de andere reisbescheiden meegestuurd.


Artikel 16 – Verzekeringen

 1. Indien Egypte.nl in opdracht een reis(bagage)-, ongevallen-, ziektekosten en/of annuleringsverzekering afsluit, treedt Egypte.nl op als bemiddelaar tussen de opdrachtgever en de betreffende verzekeringsmaatschappij.
 2. De verzekeringsovereenkomst komt tot stand tussen de opdrachtgever en de betreffende verzekeringsmaatschappij. Egypte.nl wordt geen partij en is dus ook niet aansprakelijk voor een eventueel onjuiste uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien er aanspraak gemaakt wordt op een bijgeboekte verzekering,  dient deze claim rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend worden


Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Egypte.nl zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
 2. In het kader van de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst neemt Egypte.nl en haar aanbieders wel de verantwoordelijkheden op zich die komen kijken bij de verkoop van een pakketreis, waaronder de juiste uitvoering van de geboekte reisonderdelen.
 3. Voor zover Egypte.nl zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (waaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot),is de aansprakelijkheid van Egypte.nl beperkt tot maximaal het gefactureerde bedrag. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering danwel ziektekostenverzekering) worden uitgesloten.
 5. Egypte.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke reisorganisator of verantwoordelijke uitvoerder(s) vermelde condities, tenzij de toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
 6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Egypte.nl.
 7. Egypte.nl kan niet garanderen dat aan speciale verzoeken kan worden voldaan, omdat er geen directe controle mogelijk is over de manier waarop de diensten worden verleend door de betreffende reisorganisator of de betreffende uitvoerder(s. 


Artikel 18 – Klachten

 1. Klachten over een door Egypte.nl gemaakte reservering of verstrekte adviezen en informatie moeten binnen 7 dagen na terugkeer van de gereserveerde dienst schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. 
 2. Klachten betreffende een pakketreis dienen ingediend te worden bij de betreffende reisorganisator. Indien de klacht betrekking heeft op de accommodatie dient de reisbegeleider reeds ter plaatse geïnformeerd te worden over de klacht.
 3. Klachten over de vluchten, inchecken en wijzigingen van vertrektijden dienen rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij ingediend te worden. Klachten over het hotel en over andere reisonderdelen kunnen via Egypte.nl worden ingediend.
 4. Egypte.nl zal de klacht beoordelen of deze in aanmerking komt voor een vergoeding volgens de voorwaarden van de uitvoerder(s) Egypte.nl zal dan zorg dragen dat de klacht de betreffende uitvoerder bereikt.
 5. Ziet de klacht op de uitvoering van de opdracht door Egypte.nl dan zal de klacht door Egypte.nl behandeld en afgewikkeld worden. 
 6. De termijn van afhandeling van een klacht is maximaal 4 weken. Per uitvoerder worden verschillende termijnen gehanteerd voor de afhandeling van klachten. Op deze termijnen heeft Egypte.nl geen invloed.  


Artikel 19 – Geschillen

 1. Op alle geschillen tussen Egypte.nl en de opdrachtgever en/of (mede)reiziger(s) is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend is de rechtbank Haarlem bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.